نرم افزار سازمانی

نوشتن استراتژی برای تولید نرم افزار سازمانی

نوشتن استراتژی برای تولید نرم افزار سازمانی

1397-12-11 16:54:46 - مدیر سیستمیارگان

بسیاری از تصمیم گیران سازمانی نرم‌افزار سازمانی را به عنوان عاملی استراتژیک در سازمان جهت دستیابی به اهداف و بهینه‌سازی فرایندها در نظر می‌گیرند.